Handelsbetingelser

1. Generelle betingelser.

1.1
MShost leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har MShost såvel juridiske som almindelige etiske regler, som skal overholdes. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. MShost er ikke bundet af de i kundens ordre eventuelt anførte købebetingelser og vilkår, medmindre de er i overensstemmelse med nærværende betingelser.

2. Webhotel abonnement.

2.1
Det forudsættes at kunden er myndig for at tegne abonnement hos MShost. Abonnementer forudfaktureres helårligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter MShost fremsender en bekræftelse.

2.2
Abonnementet løber fra aftalens tegning og 12 måneder frem. Herefter forlænges aftalen automatisk hver 12. måned til en ny abonnementsperiode. Fejlbestilte abonnementer tilbagebetales ikke. Ønsker MShost at opsige et abonnement, kan dette ske med løbende måned + 30 dages skriftlig varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan MShost uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra MShost fremsendes og effektueres.

2.3
Et abonnement på et webhotel kan til enhver tid ændres til en anden type. Eventuel forudbetalt afgift modregnes kun kostprisen for større typer webhoteller. Der kompenseres dermed ikke økonomisk for ændringer til et mindre type hotel i en allerede påbegyndt abonnementsperiode. Ændring af et abonnement til en mindre type webhotel kan kun ske med udgangen af en abonnementsperiode. Abonnementer kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel, uden ekstra gebyr.

2.4
Ved dedikerede og virtuelle dedikerede severe gælder det at abonnementet forudbetales for 3 måneder ad gangen, med opsigelsesvarsel på 3 måneder.

2.5
Ønsker MShost at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af MShost ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. MShost er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

3. Driftsikkerhed.

3.1
MShost forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. MShost forpligtiger sig til at udsende driftinformation til kunden omkring såvel permanente som midlertidige begrænsninger, såfremt kunden har tilmeldt sig maillisten for driftinformation. Driftstatus kan også findes på https://mshost.dk

3.2
MShost tilstræber, at kundens services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. MShost er berettiget til at afbryde driften, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.

3.3
MShost forbeholder sig ret til at analysere ind- og udgående trafik for spor efter brud på sikkerheden i kundens afvikling af services. Ligeledes gennemsøger MShost proaktivt servere og services datagrundlag for spor efter kompromitterende aktivitet med det formål at værne kunden og andre kunder mod skader på services hos MShost.

4. Diskplads, data-indhold og trafik.

4.1
MShost tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk materiale, som absolut ikke må forefindes på MShosts webservere.

4.2
Det påhviler til enhver tid kunden at oplyse MShost om kampagner o.l. som kan føre til store trafikmængder af hensyn til drift og stabilitet, så der kan afsættes tilstrækkelige ressourcer, overvågning af server eller kundens hosting løsning opgraderes. Dette løses på timebasis samt ved opgradering af løbende abonnement hos MShost. Såfremt der ikke adviseres om øgede trafikmængder, kan MShost uden forudgående varsel lukke for kundens hosting.

4.3
Det påhviler kunden at sørge for overholdelse af regler om diskplads, dataindhold og trafik. Misligholdelse fører til hel eller delvis lukning af kundens services, og ved særligt grove overtrædelse opsiges kundens abonnementaftaler hos MShost uden varsel.

5. Backup

5.1
MShost foretager backup af data én gang i døgnet til brug for eventuel reetablering. Backup omfatter web-filer og databaser. Mail data er således ikke omfattet af backup, og det påhviler kunden at tilkøbe backup heraf eller på anden vis sikre mail-data.

5.2
Kunden kan mod betaling få udleveret en backup af web-filer og databaser.

6. Konfiguration.

6.1
MShost sørger for en optimeret konfiguration af webhotellerne

6.2
Kunder hos MShost må under intet påskud installere webshells el. lignende software i MShosts services. Hvis et hotel har installeret en webshell eller andet værktøj, der gennemtvinger adgang andre til abonnenters data el. til kørsel af egne programmer i servermiljøet lukkes webhotellet uden varsel indtil det pågældende værktøj er fjernet. Dette omfatter ligeledes software og programmel, som helt eller delvist blokerer for normal afvikling af MShosts services eller lignende former for indgriben i services normale afvikling. MShost forbeholder sig ret til at overvåge, gennemsøge og analysere kundens data, trafik og afvikling for eventuelle brud på denne betingelse.

6.3
Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på MShosts services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på servere eller installationer og medfører hel eller delvis lukning af kundens services.

7. Tilbehør.

7.1
Til et webhotel hører 1 database.

8. Spam- og viruspolitik.

8.1
MShost anvender spamfilter og virusscan til e-mail. MShost anvender software, som markerer spam-mail i den pågældende e-mails emnefelt.

8.2
MShost mailservere anvender Realtime Blackhole Lists (RBL) på SMTP-niveau, så e-mails sendt gennem registrerede open relay mailservere afvises. E-mails med falsk afsender (SPF på SMTP-niveau) og inficerede e-mails med kendte vira afvises også af mailserveren.

9. Support.

9.1
MShost yder support på samtlige services. Henføres fejlen til kundens misligholdelse eller forkert opsætning, forbeholder MShost sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support. Support-klippekort udløber efter 2 år fra købsdato, restklip refunderes ikke efter udløbsdatoen.

10. Funktionalitet.

10.1
MShost kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i kildekode, tilhørende extensions eller andet anvendt programmel i de udbudte services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værk tøjer som soft- og hardwarefejl eller fejlkonfigurationer.

10.2
Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af nærværende aftale pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også MShosts tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support hos MShost jf punkt 9.1.

11. Priser.

11.1
Alle priser på MShosts website er angivet eksklusiv moms.

11.2
Oplyste priser er gældende fra 2017 og frem og kan til enhver tid ændres af MShost med 1 måneds varsel.

12. Registrering af kundedata.

12.1
MShosts kunder registreres automatisk med navn, adresse, evt. CVR/SE-nummer, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger videregives ikke til tredjepart.

13. Ansvar.

13.1
Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på MShosts servere lagrede materiale følger MShosts regler for dataindhold. MShost fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejds fortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte services/serviceydelser eller andre forhold hos MShost.

14. Domæneregistrering.

14.1
Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Domænet vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod MShosts egne og leverandørers fysisk spredte navneservere . Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke MShost allerede har afgivet bestilling til DK Hostmaster. Dette er ikke gældende hvis MShost har foretaget en registreringsfejl, der vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

15. Årligt gebyr.

15.1
Udgifter i forbindelse med domæneoprettelse og registrering er inkluderet i prisen ved førstegangskøb af hotel. Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 60,- eksklusiv moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret eller oprettelse af webhotel. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mailkonto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret eller oprettelse af hotel til MShost.

16. Udenlandske domæner (.com .net .org .info .biz .us .ws):

16.1
Årligt opretholdelsesgebyr betales normalt igennem MShost. Manglende betaling af årsgebyrmedfører sletning af domænenavn.

16.2
MShost yder ingen garanti for registrering, opretholdelse og tilgængelighed i forhold til internationale domæner. Herunder udløb af domæner. Internationale domæner omfatter alle domæner ud over .dk.

17. Force majeure.

17.1
MShost er ikke ansvarlig over for Kunden, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for MShosts kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, terrorangreb, sabotage, strejke, lockout, DDoS angreb, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, omfattende IT-nedbrud og nedbrud af kommunikation og kabellinier.

18. Opsigelse.

18.1
Jf. punkt 2.0 kan kunden til enhver tid opsige abonnement- og serviceaftaler hos MShost. Dette sker med en måneds varsel før lukningsdagen. Evt. indbetalte udeståender godtgøres ikke.

18.2
Opsigelse sker skriftligt (gerne med en begrundelse) senest 1 måned inden fornyelse af periode til bogholderi@mshost.dk. I opsigelsen anføres debitornr., domæne der opsiges, debitors navn.

18.3
Kunden kan mod betaling få udleveret en backup af web-filer og databaser i forbindelse med opsigelsen.

19. Fortrolighedspolitik.

19.1
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

20. Ændringer i betingelser.

20.1
MShost forbeholder sig ret til med samtidig varsel at ændre nærværende salgs- og forretningsbetingelser.

HURTIGT
OG FLEKSIBELT

Fleksible løsninger med høj performance til lave priser. Hurtig visning af din hjemmeside og tilpasning til dit CMS for bedst mulig ydeevne.

STABILT
OG SIKKERT

Suveræne oppetider og overvågning døgnet rundt. Hos os er dine data i trygge hænder, så du kan sove roligt om natten.

SUPPORT
I VERDENSKLASSE

Et dedikeret hold at tekniske eksperter der lytter til dine behov og løser problemerne. Mere en 10 års erfaring med serverdrift.